A Magyar Sürgősségi Triázs Tanfolyamot akkreditálta az ÁEEK Nyilvántartási és Továbbképzési Főosztálya (ENKK).

Az MSOTKE Magyar Sürgősségi Triázsrendszer (MST) tanfolyam tartásának szabályzata

Code of Conduct
1. Általános alapelvek

A Canadian Association of Emergency Physician (CAEP) szellemi tulajdonát képző Canadian Triage and Acuity Scale-t (CTAS) a Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület (MSOTKE) Triázs Munkacsoportja (TM) nemzetközi szerződés keretében Magyar Sürgősségi Triázsrendszer (MST) néven adaptálta. Az MSOTKE szellemi tulajdonát képező MST tanfolyamok kizárólagos szervezője az MSOTKE.

Az MSOTKE jelzett tevékenysége kapcsán képviseletet nyert az International Federation for Emergency Medicine (IFEM) Triage Special Interest Group-ban való képviseletre és az ott zajló fejlesztési folyamatban való részvételre. Az MSOTKE ezen jogaiért cserében biztosítja, hogy a szervezett tanfolyamok mindenben és folyamatosan megfelelnek az IFEM, a CAEP és a CTAS National Working Group (NWG) által meghatározott feltételeknek és összhangban állnak az MSOTKE alapelveivel is. Jelen szabályozás ezért valamennyi Magyarországon megrendezendő MST tanfolyam megszervezésének és lebonyolításának feltételeit tartalmazza abból a célból, hogy fenti alapelvek folyamatos betartását biztosíthassa.

A CAEP és a CTAS NWG kizárólag a jelen szabályozásnak megfelelő tanfolyamokat ismeri el.

Jelen szabályozás betartásáért minden hazai MST oktató, a szabályozás betartatásáért az MSOTKE-TM szakmai és operatív vezetője, a betartás ellenőrzéséért az MSOTKE elnöksége felelős.

2. Tanfolyamszervezés általános szabályai

2.1 Non-profit irányultság

A tanfolyam célja a triázs ismeretek és készség magas színvonalú terjesztése annak érdekében, hogy a standardizált szakmai allokációs elvek érvényesítésével, a sürgősségi ellátás hasznossága javuljon. Nem cél, hogy a tanfolyam bevételéből nyereség képződjön. Ugyanakkor a tanfolyam saját bevételeinek minden közvetlen és közvetett kiadást fedeznie kell. Amennyiben a bevétel-kiadások pozitív eredménnyel zárulnak ez az összeg kizárólag az MSOTKE-TM eddigi és további tevékenységének biztosítására használható fel, melyet a Társaság könyvelésében lehetőleg jól elkülöníthetően kell feltüntetni.

Az MSOTKE-TM operatív vezetője és a tanfolyam akkreditált oktatói a tevékenységükért, megbízási szerződés alapján anyagi juttatásban részesülnek.

Az MSOTKE TM vezetője és a kurzusok szervezési technikai feladatait ellátó MSOTKE titkárság az MST tanfolyamokkal kapcsolatos feladatait külön díjazás nélkül végzi.

2.2 Szakmai és tartalmi uniformitás

A tanfolyam kizárólag az aktuálisan érvényes, MSOTKE-TM által leírt és az MSOTKE honlapján publikus tanfolyam tematika szerint tartható meg. Az egységes és kontrollált szerkezet és tartalom a tanfolyamok legfontosabb jellemzője.

Mind az oktatási tematika, mind a vizsgáztatási irányelvek és követelmények egységesek az ország egész területén és hangsúlyaiban megfelelnek a CAEP CTAS NWG tanfolyamainak. Ezért az uniformitásért az MSOTKE-TM vezetője egy személyben felelős.

2.3 Szerzői jogok tiszteletben tartása

Hazai gyakorlatban (2015.) a MST bevezetése zajlik – a jogdíj formális, tanfolyami díjba illesztett mértékét az MSOTKE ehhez igazítja. A rendszer fejlődésének további fázisaiban, a non-profit elvek megtartása mellett egyéb üzleti lehetőség fellépte esetén ez az összeg az MSOTKE elnökségének döntése alapján változtatható. Az MSOTKE meghatározó célja az MST szakmai tartalmának terjesztése, a szerzői jogok érvényesítése mellett. Ennek formája esetenként az MSOTKE elnökségének döntését igényli.

A tanfolyamokon kizárólagosan az MSOTKE által kiadott eredeti magyar nyelvű tankönyv használható. A tanfolyamdíj tartalmazza a tankönyvek árát.

A Magyarországon MST tanfolyamot sikeresen végzett hallgatók listáját nyilvánosan hozzáférhető formában az MSOTKE informatikai rendszere biztosítja és gondozza. A hallgatók az MSOTKE informatikai rendszerén keresztül regisztrálnak valamennyi MST tanfolyamra.
A tanfolyamzárást követően az adott tanfolyamért felelős vezető oktató a regisztrált hallgatók tanúsíthatóságát igazolja az MSOTKE informatikai rendszerében. A hallgatók számára az igazolás a tanfolyam értékelése után válik hozzáférhetővé. Ezzel egy időben a sikeres hallgatók adatai bekerülnek a nyilvános – nevüket és szakmai azonosítószámukat, valamint a tanúsítás érvényességi hatéridejeét tartalmazó - adatbázisba.

Az MSOTKE elhívatott a szerzői jogok mindenirányú tiszteletben tartására és elutasítja a a szellemi alkotások- és a szerzői jogot sértő tanfolyamokat.

2.4 Egyenlőség az elbírálásban

A tanfolyamokon mind a résztvevők, mind az oktatók között az antidiszkrimánációs elveket kell érvényesíteni!

Az akkreditált oktatók a civil beosztásuktól függetlenül egyenrangúak, a vitás kérdésekben az MSOTKE-TM operatív vezetője által, tanfolyamonként írásban kijelölt vezető oktató döntése az irányadó. A vitás eseteket a tanfolyamról készülő jelentésben rögzíteni kell.

A hallgatók teljesítménye civil beosztásuktól és egészségügyi képzettségüktől függetlenül, kizárólag a tanfolyam követelményrendszerének megfelelően kerülnek értékelésre. A hallgatók teljesítményét (különös tekintettel az instruktori jelölésekre) csakis és kizárólag a tanfolyam ideje alatti teljesítmény alapján szabad megítélni. Ezen szabály teremti meg az egyenlő elbírálás esélyét valamennyi hallgató számára.

A tanfolyamok nyíltak, azon – a maximális létszám eléréséig – a hivatalos jelentkezési feltéteknek megfelelő minden jelentkező regisztrálhat, és ezt követően részt vehet. Egy tanfolyamra legfeljebb 2 fő megfigyelő engedhető be - ingyenesen, előzetes egyeztetés és a MSOTKE-TM vezetőjének engedélye alapján - mivel a csoportfoglalkozásokon részt vevők száma jelentősen befolyásolja a hatékonyságot.

2.5 Tervezhetőség

A tanfolyamok magas színvonalú bonyolításának valamint ellenőrizhetőségének is feltétele, hogy azok ne "ad hoc" módon, hanem kellő időben előre tervezetten kerüljenek megrendezésre. A bevezetés fázisában az MSOTKE tervezetten havi egy alkalommal biztosít kurzust a megrendelők számára, a Titkárság egyeztetése és szervezése alapján. Igény esetén e felett tanfolyam szám az MSOTKE-TM vezetőjének döntése alapján is biztosítható.

A szervezetfejlesztés későbbi fázisaiban az MSOTKE-TM éves tanfolyamnaptárt készít, amit az MSOTKE informatikai rendszerében tesz közzé.

A tanfolyam helyi szervezőjével az MSOTKE megállapodást köt. A megállapodás kiterjed a tanfolyam pontos időpontjára, a helyszín és a szükséges képzési feltételrendszer biztosítására. A tanfolyam díjában benne foglalt 20 darab tankönyv megküldésére a befizetést követő 3 munkanapon belül kerül sor, a helyi szervező számára. A tanfolyamdíj befizetésért, létszámkeret biztosította kredit kihasználásáért a helyi szervező a felelős, ugyancsak ő felel a tankönyv résztvevőkhöz való eljuttatásáért.

A résztvevők tanfolyamra való jelentkezésének érvényesítésére, így magának a tanfolyamnak a lebonyolítására csak a tanfolyami díj befizetése után van lehetőség. A befizetésre a tanfolyam tervezett időpontja előtt 10 munkanapig van lehetőség.
A tanfolyami díj visszafizetésére csak abban az esetben van lehetőség, ha a tanfolyam az MSOTKE hibájából hiúsul meg.
Egy tanfolyam 20 hallgató számára biztosít részvételi lehetőséget. A hallgatók regisztrálása a megadott létszámkeret eléréséig a tanfolyam helyszínén történik.

A regisztrációs adatok tartalmazzák a hallgató azonosító és elérhetőségi adatait, az elvégzett tanfolyam azonosító adatait, valamint a hallgató hozzájárulását, hogy adatait az MSOTKE korlátozottan nyilvánossá tegye (lsd. 2.3) informatikai rendszerében. A dokumentatív szabályok betartása az akkreditált oktatók és az MSOTKE-TM operatív vezetőjének a felelőssége.

Az MSOTKE és az MSOTKE-TM tagjai önállóan MST tanfolyamot nem szervezhetnek, kötelezettséget az MSOTKE nevében nem vállalhatnak.

2.6 Auditálás

A tanfolyamok színvonalának fenntartása valamint a szükségessé váló fejlesztések elősegítése érdekében valamennyi tanfolyamot értékelni kell. Az értékelés egyrészt a hallgatói visszajelzések alapján, másrészt a meghatározott szabályok és szakmai színvonal betartását ellenőrző saját oktatói auditból állnak.

Sikeres tanfolyamvégzést követően a hallgató – számára előre ismertetett feltételként – akkor jut hozzá a tanúsítványához, ha a tanfolyam minőségi, anonim visszajelzését kitöltötte az MSOTKE informatikai rendszerében.

A tanfolyam teljesítményének utólagos ellenőrzésére kerülhet sor akkor, ha valamely hallgató vagy oktató részéről a tanfolyam lezárása után kifogás merül fel. A kapcsolódó audit lebonyolításáért az MSOTKE-TM vezetője a felelős.

A hallgatói visszajelzések feldolgozását negyedévente az MSOTKE-TM vezetője végzi.

2.7 Jelentési kötelezettség

Egyes tanfolyamok végeztével – 5 munkanapon belül - az oktatók a 2.7.1. pontban leírt szempontrendszer alapján jelentést készítenek az MSOTKE-TM számára.

Az MSOTKE-TM évente belső auditot készít, annak eredményét az MSOTKE elnökségi ülésének keretében ismerteti, legkésőbb minden év március 31-ig. Ezen a fórumon határoznak a további fejlesztésről is.

2.7.1 Tanfolyam jelentés (Course Report - CR)

Cél az adatok és a visszajelzési formák, adatkezelési szempontokat is figyelembevevő e- alapú kezelése.

A jelentés tartalmazza az oktatók szabad szöveges részletes beszámolóját:

 • a hallgatók létszámáról, összetételéről (végzettség, beosztás, egyéni azonosíthatóság nélkül), motiváltságáról és aktivitásáról
 • a tárgyi feltételrendszerről
 • az oktatás folyamatáról és hatékonyságáról
 • a tanfolyam végén tartott értékelő megbeszélés összegzését
 • az instruktor jelöltek jellemzését
 • minden, az oktatók által relevánsnak ítélt észrevételt és javaslatot
 • azonosító adatokat
  • tanfolyam időpontját
  • helyszínét
  • oktatók nevét és azonosítóját
  • hallgatók adatai
  • sikeres tanfolyam abszolválás jelzését
  • instruktor jelöltek jelölését, rövid jellemzésüket

2.8 Költségvetés

A tanfolyamok díja országosan egységes.

A tanfolyamok díjának befizetése kizárólag az MSOTKE számlájára lehetséges, alapfeltétele a tanfolyam lefolytatásának (lsd. 2.5)

A tanfolyamok költségvetését az MSOTKE elnöksége és az MSOTKE-TM vezetői együttesen alakítják ki, egyéb ok hiányában évente újratárgyalják.
A tervezett költségvetés fenntartásáért az MSOTKE Titkársága felelős, a kifizetéseket az MSOTKE SzMSz-e alapján az elnök és a főtitkár hagyja jóvá.

Az MSOTKE célja, hogy a képzést és az ezzel járó készséget minél szélesebb körbe garantálja, így a tanfolyamok költségéhez való támogatási rendszer kidolgozására, ehhez szükséges anyagi alapok előteremtésére törekszik.

2.9 Egyéb szervezési alapelvek

Törekedni kell arra, hogy az oktatói kar orvosokat és szakdolgozókat is tartalmazzon.

Cél, hogy a képzések helyén legalább két instruktor jelölt legyen, akik a képzésbe bevonva képesek lesznek a helyszíni készség kondicionálására, egyfajta helyi kapcsolattartó, minőségügyi referens - koordinátori szerepkör betöltésére.

Oktató a saját munkahelyén nem tarthat tanfolyamot, a munkahellyel fennálló jogviszony típusától függetlenül. (közalkalmazott, egyéni vagy társas vállalkozás).

Nem tartható meg az a tanfolyam, ahol a maximálisan 1:10 oktató: hallgató arány nem biztosított.

A bevezetés fázisában minden tanfolyam vezető instruktora core instructor.
A tanfolyamok lehetőséget biztosítanak az instruktor jelöltek kiképzésére – egy jelölt instruktorrá válásához, gyakorlatként minimálisan nég tanfolyamon való részvétele szükséges.

A tanfolyam eszközigényét az adott leírás tartalmazza – biztosítása szervezési kérdés, melyért az MSOTKE Titkársága és az MSOTKE-TM operatív vezetője együttesen felelős.

Tanúsítást – a jelzett úton (2.5) csak az MSOTKE állíthat ki. Az egyén számára a tanúsítás e-formában, az érvényesség öt éves időtartam alatt folyamatosan letölthető.

3. Személyi feltételek

3.1 Oktató

A hivatalos oktatók (és oktatói igazolványaik száma), valamint a jelöltek listája nyilvánosan hozzáférhető az MSOTKE honlapján.
A MST tanfolyamok oktatói tevékenységük során az ország határain belül és kívül egyaránt képviselik az MSOTKE-t. Elengedhetetlenül fontos, hogy ennek tudatában legyenek, s hogy tevékenységükkel ennek az elvárásnak eleget tegyenek. Az oktatói status felfüggeszthető azonnal, amennyiben az oktató vét az MSOTKE alapszabálya, a Társaság által képviselt értékrend, valamint jelen szabályzatban foglaltakkal szemben, illetve magatartása sérti az MSOTKE érdekeit. Az oktatói status visszavonásáról a MSOTKE Elnöksége és az MSOTKE-TM elnöksége együttesen dönt. A döntéssel szemben a Közgyűlés felé lehet fellebbezni.

Későbbiekben a tanfolyamok oktatói kara oktató-jelöltekből és akkreditált oktatókból (Full Instructor) áll. Tevékenységük szerves része az instruktorképzés, valamint a képzés folyamatos fejlesztése is. Az MSOTKE-TM vezetője rendszeresen, minimálisan évente két alkalommal tart oktatói megbeszélést, ahol az oktatók és a jelöltek azonos jogokkal vesznek részt. Ezen a megbeszélésen válhat akkreditált oktatóvá az a jelölt, akit a megbeszélésen jelenlevők – minimálisan öt kurzuson való részvételt követően - az MSOTKE-TM vezetője előterjesztésére, egybehangzóan támogatnak.

Az oktató jelöltek instruktor kurzuson vesznek részt és utána van lehetőségük, önkéntes gyakorlatra – ez az oktatóvá válás útja.

Az oktatók feladata a tanfolyamon a hallgatók számára a tananyag átadása, pozitív légkör teremtése, a támogató attitűd kialakítása. Feladatuk a hallgatók munkájának folyamatos értékelése.
Alapvetően fontos, hogy az oktató a részére meghatározott oktatási egységen az előre meghatározott időpontban a lehető legpontosabban, az oktatásra mindenben felkészülve, az oktatási eszközöket előkészítve jelenjen meg, valamint valamennyi oktatói megbeszélésen pontosan megjelenve vegyen részt.

Az oktatás során használt eszközök és helység előkészítése az adott tanfolyamot biztosító oktatók felelőssége. Amennyiben valamely oktatási egység zavartalan lebonyolításában általa elháríthatatlan akadályt észlel, azt mihamarább köteles az MSOTKE-TM operatív vezetőjének jelenteni. Az oktatás során használt eszközök épségéért az oktatók anyagi felelősséggel tartoznak.

Az oktatók feladata ezen felül a tanfolyamon részt vevő jelölt tevékenységének értékelése és támogatása is.

A tanfolyam akkreditált oktatói a tevékenységükért anyagi ellenszolgáltatásban részesülnek.
A CTAS NWG iránymutatása értelmében az oktatók és hallgatók aránya maximálisan 1:10. Ennek megfelelően tanfolyamonként két-két fő akkreditált oktató számára fizethető ki megbízási díj.
Az MSOTKE - az MSOTKE-TM írásos javaslata alapján - megbízási keretszerződést köt az akkreditált oktatókkal. A kifizetés teljesítés igazolás alapján, a megbízott számlája ellenében történik. Az oktató egyéb kiadásaira (útiköltség, szállás, étkezés, stb.) a megbízási díj nyújtja a fedezetet, egyéb anyagi juttatást ezért a tevékenységért az oktatók nem fogadhatnak el.
Az oktatói díjazás mértékéről az MSOTKE-TM vezetőinek bevonásával, javaslataikat is figyelembe véve, az MSOTKE vezetősége dönt. A tanfolyamok gazdasági és minőségi felülvizsgálatát az MSOTKE vezetősége éves gyakorisággal elvégzi. Az oktatói díj változtatására minden év január 15-től kerülhet sor.

3.2 Oktató jelölt

A jelölt feladatai megegyeznek az oktatókéval, természetesen kivéve magát a jelölt támogatást. Tevékenységét a tanfolyam oktatóinak felügyelete, irányítása alatt végezheti.

Annak a jelöltnek a jelölt státusza elvész, akit nyolc tanfolyamon való részvételt követően sem jelölnek validálásra.
Erre a megkötésre azért van szükség, hogy felismerhetővé váljanak azon esetek, amikor az instruktori kurzus ismételt elvégzése többet segíthet a jelöltnek a magas színvonalú oktatóvá válás útján, mint a – hatástalannak bizonyult – gyakorlatok.

Az otatójelöltek ingyenes képzésben részesülnek, melynek része a minimálisan öt tanfolyamon való részvétel lehetősége.

3.2 Auditor oktató

Hosszabb távon célszerű a tanfolyamok auditor rendszerének bevezetése, ahol auditor szintű oktatók ellenőrzik egy-egy tanfolyam minőségét. Ennek a rendszernek a kiépítéséig az MSOTKE- TM kijelölt tagjai rendszeresen auditálják a tanfolyamokat. Auditor feladatra az MSOTKE-TM vezetője jelöl ki általa erre alkalmasnak gondolt személyt.

3.3 MSOTKE-TM vezetője

 • Képviseli az MSOTKE-t a nemzetközi triázs fórumokon
 • Felelős a jelen szabályzatban foglaltak betartatásáért (1)
 • Az MST tanfolyamokkal kapcsolatos feladatait külön díjazás nélkül végzi (2.1)
 • Egy személyben felelős a tanfolyamok szakmai és tartalmi uniformitásáért (2.2)
 • Felelős a rendszeres és alkalmi auditok lebonyolításáért (2.6)
 • Az MSOTKE elnökségével közösen kialakítja a tanfolyamok költségvetését, egyéb ok hiányában a költségvetést évente újratárgyalják (2.8)
 • Felelős a tanfolyamok eszközigényének biztosításáért (2.9)
 • Az MSOTKE elnökségével közösen dönt az oktatói status visszavonásáról (3)
 • Rendszeresen, minimálisan évente két alkalommal oktatói megbeszélést tart (3)
 • Javaslatot tesz az oktató-jelölt akkreditált oktatóvá minősítésére (3)
 • Kijelöli az auditor oktató(ka)t (3)

3.4 MSOTKE-TM operatív vezetője
MSOTKE-TM vezetője javaslatára az MSOTKE elnöksége nevezi ki. Munkáját megbízási szerződéskeretében végzi.

 • Felelős a jelen szabályzatban foglaltak betartatásáért (1)
 • Írásban kijelöli az egyes tanfolyamok vezető oktatóját (2.4)
 • Felelős a dokumentatív szabályok betartatásáért (2.5)
 • Felelős a tanfolyamok eszközigényének biztosításáért (2.9)

3.5 A hallgatók kötelezettségei

 • A tanfolyam előtt felkészül a tankönyvből.
 • Pontosan, a tanfolyam elvégzésére alkalmas állapotban, a tankönyvvel jelenik meg a tanfolyamon.
 • Kitölti a regisztrációs adatokat és hozzájárul adatainak az MSOTKE informatikai rendszerében történő közzétételéhez.
 • Aktívan részt vesz a tanfolyamon.
 • A tanfolyam sikeres elvégzését követően értékeli a tanfolyamot az MSOTKE informatikai rendszerében.
 • Letölti a tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítást.
4. Záró rendelkezések

Jelen Szabályzat az MSOTKE Magyarországon szervezett MST tanfolyamaira érvényes. Jelen szabályzat a csatolt mellékletekkel együtt érvényes.

Jelen szabályzat 2015. március 01-től visszavonásig, ill. módosításig hatályos.